Про Лабораторію

Реформування національної системи освіти у сучасних умовах вимагає критичного осмислення здобутків та пошуку інноваційних шляхів розвитку неперервної педагогічної освіти. Постійне вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників зумовлене зміною ролі людини у сучасному світі, баченням ідеалу освіченості людини та висуванням нових вимог до якості людського капіталу відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, національного, регіонального та місцевого рівнів.

Відповідно до галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти метою неперервної педагогічної освіти в Україні є відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського розвитку країни через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти, створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечення професійного розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій.

Однак, аналіз сучасної практики забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників дав змогу визначити основні протиріччя, що визначають актуальність дослідження, а саме між:

-         необхідністю модернізації на всіх рівнях освіти змісту, форм і методів навчання відповідно до вимог інформаційного громадянського полікультурного суспільства та відсутністю у педагогічних працівників особистісної готовності до змін;

-         необхідністю сприяння професійному розвитку педагогічних працівників з урахуванням психологічних закономірностей і механізмів професіогенезу особистості та відсутністю науково обґрунтованих технологій психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

-         декларацією впровадження системи психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників та епізодичністю заходів її реалізації;

-         необхідністю впровадження кредитно-модульної накопичувальної технології забезпечення неперервного професійного розвитку педагогів та не розробленістю її змістових і операційних складових;

-         декларацією норми щодо державної сертифікації педагогічних працівників та фактичною неготовністю вітчизняної післядипломної педагогічної освіти до підготовки фахівців до її проходження.

З урахуванням зазначених протиріч нами визначена проблема дослідження: розробка технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Проблемна тема лабораторії входить до науково-дослідної теми Інституту «Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу у системі неперервної освіти» (ДР№0113U007511 від 03.10.2013 р.).

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальне визначення технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Об’єкт дослідження – професійний розвиток педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Предмет дослідження – технологія психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Концептуальна ідея дослідження полягає у поєднанні науково-обгрунтованих психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти; розкритті організаційних, технологічних та методичних аспектів його психолого-педагогічного супроводу.

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти залежить від розробки та впровадження особливої технології психолого-педагогічного супроводу, що передбачає врахування наступних умов:

-         розробленості на засадах системного, синергичного, діяльнісного, акмеологічного, професіографічного підходів та з урахуванням психологічних, фізіологічних та андрагогічних закономірностей професіогенезу особистості;

-         спрямованості системи психолого-педагогічного супроводу на актуалізацію суб’єктної позиції педагогічних працівників у процесі проектування, реалізації та рефлексії власного професійного розвитку у системі неперервної освіти;

-         орієнтиру системи психолого-педагогічного супроводу на використання проектних і розвивальних технологій, які забезпечують активізацію інтелектуального та особистісного саморозвитку фахівців;

-         впровадження кредитно-модульної накопичувальної системи міжкурсового періоду професійного розвитку педагогів;

-         науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення формування готовності педагогічних працівників до сертифікації їх професійної діяльності;

-         розробки та впровадження науково обґрунтованої системи мотивації педагогічних працівників до неперервного професійного розвитку.

Предмет, мета і гіпотеза зумовили наступні завдання дослідження:

1) здійснити аналіз теоретико-методологічних основ дослідження професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

2)  визначити концептуальні положення та розробити модель технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

3) визначити критерії, показники й рівні ефективності впровадженої технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

4) здійснити експериментальну перевірку ефективності розробленої технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти Запорізького регіону.

Очікувані результати:

-         науково обґрунтована технологія психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти Запорізького регіону;

-         створений науково-методичний посібник і методичні рекомендації для забезпечення психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Терміни проведення експерименту:

І етап (2015-2016 р.) – вивчення стану проблеми в науці та практиці, аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури з проблеми дослідження. Визначення актуальності, мети, завдань, методів, формулювання робочої гіпотези дослідження.

ІІ етап (2016-2017 р.) – розробка технології та створення моделі психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

ІІІ етап (2017-2019 р.) – експериментальна перевірка ефективності впровадження технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

ІV етап – (2019-2020 р.) – узагальнення й систематизація результатів дослідження, впровадження узагальнених результатів у практику роботи ЗОІППО та закладів освіти Запорізького регіону.

 

Базою для проведення експериментального дослідження є КЗ «ЗОІППО» ЗОР, заклади освіти Запорізької області.